مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب119209

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب14250

کارمندان فعال

مدرسه خوب782

مدارس فعال

مدرسه خوب175

شهرهای فعال